Special Summary Revision of Electoral Rolls with reference to 01.01.2017

 

विधानसभा क्रमांक
विधानसभा का नाम
भाग क्रमाक
भाग का नाम
Mulsuchi
Purak Suchi -1
74 डोगरगढ 1 करेलागढ
Download
Download
74 डोगरगढ 2 नवागांव कंवर
Download
Download
74 डोगरगढ 3 भरतपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 4 कुरूभाठ
Download
Download
74 डोगरगढ 5 पिरचापहाड
Download
Download
74 डोगरगढ 6 देवरी
Download
Download
74 डोगरगढ 7 देवरी
Download
Download
74 डोगरगढ 8 अरचेडबरी
Download
Download
74 डोगरगढ 9 मारूटोला खुर्द
Download
Download
74 डोगरगढ 10 गहिहराटोला
Download
Download
74 डोगरगढ 11 बैहाटोला
Download
Download
74 डोगरगढ 12 मुंहडबरी
Download
Download
74 डोगरगढ 13 कटंगीखुर्द
Download
Download
74 डोगरगढ 14 विक्रमपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 15 कटंगीकला
Download
Download
74 डोगरगढ 16 मारूटोलाकला
Download
Download
74 डोगरगढ 17 कोहकाबोड
Download
Download
74 डोगरगढ 18 कोडेनवागांव
Download
Download
74 डोगरगढ 19 कुशियारी
Download
Download
74 डोगरगढ 20 भोरमपुरखुर्द
Download
Download
74 डोगरगढ 21 सुतिया
Download
Download
74 डोगरगढ 22 सिंगारघाट
Download
Download
74 डोगरगढ 23 आमदनी
Download
Download
74 डोगरगढ 24 अचानकपुर नवांगांव
Download
Download
74 डोगरगढ 25 जंगलपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 26 बेंदरीडीह
Download
Download
74 डोगरगढ 27 बाकलसर्रा
Download
Download
74 डोगरगढ 28 पाडादाह
Download
Download
74 डोगरगढ 29 पाडादाह
Download
Download
74 डोगरगढ 30 सांकरा
Download
Download
74 डोगरगढ 31 चिचका
Download
Download
74 डोगरगढ 32 टेलीटोला
Download
Download
74 डोगरगढ 33 धौराभाठा
Download
Download
74 डोगरगढ 34 बरबसपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 35 ईटार
Download
Download
74 डोगरगढ 36 ईटार
Download
Download
74 डोगरगढ 37 गातापार जंगल
Download
Download
74 डोगरगढ 38 टेमरी
Download
Download
74 डोगरगढ 39 घाघरा वनग्राम
Download
Download
74 डोगरगढ 40 लक्षना
Download
Download
74 डोगरगढ 41 सिवनी
Download
Download
74 डोगरगढ 42 बैगाटोला
Download
Download
74 डोगरगढ 43 चंगुरदा
Download
Download
74 डोगरगढ 44 बैगाटोला
Download
Download
74 डोगरगढ 45 चांदगढी
Download
Download
74 डोगरगढ 46 कुम्‍ही
Download
Download
74 डोगरगढ 47 खम्‍हारडीह
Download
Download
74 डोगरगढ 48 पिपलाकछार
Download
Download
74 डोगरगढ 49 टेकापारा खुर्द
Download
Download
74 डोगरगढ 50 गाडाघाट
Download
Download
74 डोगरगढ 51 कलकसा
Download
Download
74 डोगरगढ 52 बल्‍देवपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 53 बढईटोला
Download
Download
74 डोगरगढ 54 साल्‍हेभर्री
Download
Download
74 डोगरगढ 55 नवागांव कटृटहा
Download
Download
74 डोगरगढ 56 मालाडबरी
Download
Download
74 डोगरगढ 57 जुरलाखुर्द
Download
Download
74 डोगरगढ 58 खपरीचमार
Download
Download
74 डोगरगढ 59 मासूल
Download
Download
74 डोगरगढ 60 बहेराभांठा
Download
Download
74 डोगरगढ 61 बोटेपार
Download
Download
74 डोगरगढ 62 खजरी
Download
Download
74 डोगरगढ 63 पटेवा
Download
Download
74 डोगरगढ 64 पटेवा
Download
Download
74 डोगरगढ 65 ईरई खुर्द
Download
Download
74 डोगरगढ 66 दर्रा
Download
Download
74 डोगरगढ 67 अउरदा
Download
Download
74 डोगरगढ 68 ईरईकला
Download
Download
74 डोगरगढ 69 बिजेतला
Download
Download
74 डोगरगढ 70 बिजेतला
Download
Download
74 डोगरगढ 71 मोंहदी
Download
Download
74 डोगरगढ 72 मुरमुंदा
Download
Download
74 डोगरगढ 73 जराही
Download
Download
74 डोगरगढ 74 चारभांठा
Download
Download
74 डोगरगढ 75 बिरेझर
Download
Download
74 डोगरगढ 76 गोपालपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 77 सलौनी
Download
Download
74 डोगरगढ 78 टेमरी
Download
Download
74 डोगरगढ 79 मुडपार
Download
Download
74 डोगरगढ 80 डुडिया
Download
Download
74 डोगरगढ 81 देवदा
Download
Download
74 डोगरगढ 82 हरडुवा
Download
Download
74 डोगरगढ 83 गिधवा
Download
Download
74 डोगरगढ 84 घुमका
Download
Download
74 डोगरगढ 85 घुमका
Download
Download
74 डोगरगढ 86 घुमका
Download
Download
74 डोगरगढ 87 टुरीपार
Download
Download
74 डोगरगढ 88 बाटगांव
Download
Download
74 डोगरगढ 89 खैरा
Download
Download
74 डोगरगढ 90 भटगांव
Download
Download
74 डोगरगढ 91 मरकाटोला
Download
Download
74 डोगरगढ 92 छछानपहरी
Download
Download
74 डोगरगढ 93 सिंगारपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 94 अमलीडीह
Download
Download
74 डोगरगढ 95 भरकाटोला
Download
Download
74 डोगरगढ 96 ढाबा
Download
Download
74 डोगरगढ 97 नागलदाह
Download
Download
74 डोगरगढ 98 कलेवा
Download
Download
74 डोगरगढ 99 भैंसातरा
Download
Download
74 डोगरगढ 100 जोगीदल्‍ली
Download
Download
74 डोगरगढ 101 सहसपुरदल्‍ली
Download
Download
74 डोगरगढ 102 दामरी
Download
Download
74 डोगरगढ 103 बोईरडीह
Download
Download
74 डोगरगढ 104 रूसे
Download
Download
74 डोगरगढ 105 टोलागांव
Download
Download
74 डोगरगढ 106 घोटिया
Download
Download
74 डोगरगढ 107 जुरलाकला
Download
Download
74 डोगरगढ 108 रीवागहन
Download
Download
74 डोगरगढ 109 गर्रापार
Download
Download
74 डोगरगढ 110 खपरीसिरदार
Download
Download
74 डोगरगढ 111 प्रकाशपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 112 सलगापाट
Download
Download
74 डोगरगढ 113 परसाही
Download
Download
74 डोगरगढ 114 दैहान
Download
Download
74 डोगरगढ 115 भंडारपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 116 मुढीपार
Download
Download
74 डोगरगढ 117 मुढीपार
Download
Download
74 डोगरगढ 118 मुढीपार
Download
Download
74 डोगरगढ 119 मुढीपार
Download
Download
74 डोगरगढ 120 गुमानपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 121 सनडोंगरी
Download
Download
74 डोगरगढ 122 मुडपार
Download
Download
74 डोगरगढ 123 तोतलभर्री
Download
Download
74 डोगरगढ 124 घोठिया
Download
Download
74 डोगरगढ 125 खोलारघाट
Download
Download
74 डोगरगढ 126 बछेराभांठा
Download
Download
74 डोगरगढ 127 लेडीजोब
Download
Download
74 डोगरगढ 128 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 129 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 130 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 131 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 132 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 133 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 134 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 135 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 136 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 137 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 138 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 139 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 140 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 141 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 142 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 143 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 144 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 145 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 146 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 147 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 148 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 149 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 150 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 151 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 152 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 153 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 154 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 155 डोगरगढ
Download
Download
74 डोगरगढ 156 बधियाटोला
Download
Download
74 डोगरगढ 157 बधियाटोला
Download
Download
74 डोगरगढ 158 नागतराई
Download
Download
74 डोगरगढ 159 हरनसिंघी
Download
Download
74 डोगरगढ 160 जटकन्‍हार
Download
Download
74 डोगरगढ 161 अछोली
Download
Download
74 डोगरगढ 162 अछोली
Download
Download
74 डोगरगढ 163 धुसेरा
Download
Download
74 डोगरगढ 164 भैसरा
Download
Download
74 डोगरगढ 165 कलकसा
Download
Download
74 डोगरगढ 166 करवारी
Download
Download
74 डोगरगढ 167 लोहझरी
Download
Download
74 डोगरगढ 168 कन्‍हारगांव
Download
Download
74 डोगरगढ 169 कन्‍हारगांव
Download
Download
74 डोगरगढ 170 शिवपुरी
Download
Download
74 डोगरगढ 171 बांकलेडी
Download
Download
74 डोगरगढ 172 ढारा
Download
Download
74 डोगरगढ 173 ढारा
Download
Download
74 डोगरगढ 174 सलोनी
Download
Download
74 डोगरगढ 175 छपारा
Download
Download
74 डोगरगढ 176 ठाकुरटोला
Download
Download
74 डोगरगढ 177 कातुलवाही
Download
Download
74 डोगरगढ 178 रीवागहन
Download
Download
74 डोगरगढ 179 देवकट्टा
Download
Download
74 डोगरगढ 180 देवकट्टा
Download
Download
74 डोगरगढ 181 कटली
Download
Download
74 डोगरगढ 182 बेलगांव
Download
Download
74 डोगरगढ 183 बेलगांव
Download
Download
74 डोगरगढ 184 कोलेन्‍द्रा
Download
Download
74 डोगरगढ 185 बडे कुसमी
Download
Download
74 डोगरगढ 186 छोटेकुसमी
Download
Download
74 डोगरगढ 187 छीपा
Download
Download
74 डोगरगढ 188 डोंडकी
Download
Download
74 डोगरगढ 189 पलान्‍दुर
Download
Download
74 डोगरगढ 190 खैरबना
Download
Download
74 डोगरगढ 191 जारवाही
Download
Download
74 डोगरगढ 192 बसंतपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 193 सहसपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 194 मोहारा
Download
Download
74 डोगरगढ 195 तेन्‍दुभांटा
Download
Download
74 डोगरगढ 196 बिजनापुर
Download
Download
74 डोगरगढ 197 सिवनीकला
Download
Download
74 डोगरगढ 198 करेला
Download
Download
74 डोगरगढ 199 बनबोड
Download
Download
74 डोगरगढ 200 सारंगपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 201 घोंघेडबरी
Download
Download
74 डोगरगढ 202 मदनपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 203 चैतुखपरी
Download
Download
74 डोगरगढ 204 केसली
Download
Download
74 डोगरगढ 205 मुढिया
Download
Download
74 डोगरगढ 206 चिचोला
Download
Download
74 डोगरगढ 207 ताकम
Download
Download
74 डोगरगढ 208 नवागांव आल्‍हा
Download
Download
74 डोगरगढ 209 शिकारीटोला
Download
Download
74 डोगरगढ 210 चारभांठा
Download
Download
74 डोगरगढ 211 तिलाई भाठ
Download
Download
74 डोगरगढ 212 गातापार कला
Download
Download
74 डोगरगढ 213 सिरसाही
Download
Download
74 डोगरगढ 214 बिचारपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 215 पंचपेडी
Download
Download
74 डोगरगढ 216 इमरडीहकला
Download
Download
74 डोगरगढ 217 ठैलकाडीह
Download
Download
74 डोगरगढ 218 सिंगारपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 219 महरूमकला
Download
Download
74 डोगरगढ 220 महरूमकला
Download
Download
74 डोगरगढ 221 महरूमखुर्द
Download
Download
74 डोगरगढ 222 भरदाखुर्द
Download
Download
74 डोगरगढ 223 बरबसपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 224 चवरढाल
Download
Download
74 डोगरगढ 225 खपरीखुर्द
Download
Download
74 डोगरगढ 226 धौराभाठा
Download
Download
74 डोगरगढ 227 मोहबा
Download
Download
74 डोगरगढ 228 रेंगाकठेरा
Download
Download
74 डोगरगढ 229 रेगाकठ्ररा
Download
Download
74 डोगरगढ 230 खपरीकला
Download
Download
74 डोगरगढ 231 मकरनपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 232 सिंगपुर
Download
Download
74 डोगरगढ 233 कांकेतरा
Download
Download
74 डोगरगढ 234 कांकेतरा
Download
Download
74 डोगरगढ 235 जोरातराई
Download
Download
74 डोगरगढ 236 तिलई
Download
Download
74 डोगरगढ 237 डंगनिया
Download
Download
74 डोगरगढ 238 पदुमतरा
Download
Download
74 डोगरगढ 239 डोम्‍हाटोला
Download
Download
74 डोगरगढ 240 बासुला
Download
Download
74 डोगरगढ 241 देवडोंगर
Download
Download
74 डोगरगढ 242 खैरझिंटी
Download
Download
74 डोगरगढ 243 खैरझिंटी
Download
Download
74 डोगरगढ 244 डुमरडीहखुर्द
Download
Download
74 डोगरगढ 245 बोईरडीह
Download
Download
74 डोगरगढ 246 परेवाडीह
Download
Download
74 डोगरगढ 247 भाठागांव
Download
Download
74 डोगरगढ 248 तुमडीलेवा
Download
Download
74 डोगरगढ 249 शिकारीटोला
Download
Download
74 डोगरगढ 250 जराही
Download
Download
74 डोगरगढ 251 परसबोड
Download
Download
74 डोगरगढ 252 कलडबरी
Download
Download
74 डोगरगढ 253 बरगाही
Download
Download
74 डोगरगढ 254 उपरवाह
Download
Download
74 डोगरगढ 255 उपरवाह
Download
Download
74 डोगरगढ 256 उपरवाह करेलापारा
Download
Download
74 डोगरगढ 257 भेडरवानी
Download
Download
74 डोगरगढ 258 बिहावबोड
Download
Download
74 डोगरगढ 259 झूराडबरी
Download
Download
74 डोगरगढ 260 बघेरा
Download
Download
74 डोगरगढ 261 बघेरा
Download
Download
74 डोगरगढ 262 मुढीपार
Download
Download
74 डोगरगढ 263 मनगटा
Download
Download
74 डोगरगढ 264 मनगटा
Download
Download
74 डोगरगढ 265 जोरातराई
Download
Download
74 डोगरगढ 266 जोरातराई
Download
Download